پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

اماكن مقدسه عراق

جهت استفاده از این ماژول ابتدا می بایست تنظیمات آن در قسمت تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.