یکشنبه 03 مهر 1401
EN

حقوق شهروندی در نظام اداری

جهت استفاده از این ماژول ابتدا می بایست تنظیمات آن در قسمت تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.