جمعه 04 فروردین 1402
EN

حقوق شهروندی در نظام اداری

جهت استفاده از این ماژول ابتدا می بایست تنظیمات آن در قسمت تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.