پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

ارائه صورتجلسه اعزام زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

توافقنامه سطح خدمت " ارائه صورتجلسه اعزام زائرین حج تمتع و عمره مفرده 17041327101  "

  1. مقدمه:

ملاک ارائه آمار زائرین اعزام شده و نیز تسویه حساب با شرکت های هواپیمایی طرف قرارداد بر اساس صورتجلسه های تنظیمی ما بین نمایندگان سازمان حج و زیارت با نمایندگان شرکت های هواپیمایی
می باشد و لذا تنظیم صحیح و بموقع صورتجلسات از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

  1. هدف:

هدف از این سطح خدمت تسویه حساب کامل و بموقع با شرکت های هواپیمایی طرف قرارداد می باشد. 

مسئولیت­: سازمان حج و زیارت موافقت می­ کند که خدمات مربوط به آمار تعداد زائرین اعزام شده در موسم عمره و حج تمتع و تسویه حساب با شسرکت های هواپیمایی را تقبل نماید.

  1. تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی:

تعهدات دستگاه اجرایی (سازمان حج و زیارت):

  • سازمان حج و زیارت مکلف به ارائه آمار تعداد زائرین اعزام شده در مسم حج و تمتع به مراجع مربوطه و نیز تسویه حساب با شرکت های هواپیمایی می باشد.

تعهدات خدمت گیرنده(زائر):

  • متقاضی دریافت این خدمت(زائر) مکلف است در صورت عدم اعزام ( بر اساس صورتجلسه های پروازی) نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.