پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN
آمار بازدید از سایت

 

معرفی خدمات سازمان حج و زیارت

 

 

عنوان خدمت

نحوه ارائه زیرخدمت

راهنمای استفاده
از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت
(شناسنامه زیر خدمت

لینک صفحه
دریافت خدمت

سوالات متدول
(
FAQ)

بیانیه توافق
(
SlA)

لینک تعامل ، پیشنهادات و طرح شکایت

 
 

 

عنوان خدمت کلان
(شناسنامه خدمت)

عنوان زیر خدمت
(شناسنامه زیر خدمت)

 

 

 

 

ارایه خدمات مرتبط با اعزام کارگزاران زیارتی (13011328000)

آموزش کارگزاران زیارتی

الکترونیکی

کلیک نمایید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق 

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

 (17041328106)

دریافت شکایت

   

اعزام کارگزاران زیارتی 

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمایید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

-17041328105

دریافت شکایت

   

امتیازبندی دفاتر کارگزاری زیارتی 

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

-13011328102

دریافت شکایت

   

تأیید صلاحیت کارگزاران زیارتی

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

(13011328101) 

دریافت شکایت

   

تمدید مجوز فعالیت دفتر زیارتی 

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

-13011328104

دریافت شکایت

   

صدور حکم کارگزاران زیارتی

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

(13011328100) 

دریافت شکایت

   

صدور مجوز فعالیت دفتر زیارتی

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

 (13011328103)

دریافت شکایت

   

 ارائه خدمات اعزام کاروانهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

ارائه خدمات مرزی به زائران عتبات عالیات

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمایید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

     

-17041327000

-17041327102

دریافت شکایت

   

 

ارائه صورتجلسه اعزام زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

 

(17041327101) 

دریافت شکایت

   

 

صدور مجوز صدور بلیت زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

 

(17041327100) 

دریافت شکایت

   

 ارائه خدمات امدادی و بیمه ای زائرین حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات (19091332000)

ارائه خدمات امداد و راهنمایی گم شدگان و سوانح به زائران در کشور زیارتی (19091332102)

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

دریافت شکایت

   

ارائه خدمات بیمه ای به زائرین در کشور زیارتی

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

(19011332101) 

دریافت شکایت

   

ارائه خدمات پزشکی به زائرین در کشور زیارتی

حضوری (کشور میزبان)

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

(16021332100) 

دریافت شکایت

   

 ارائه خدمات تدارکاتی زائرین حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

ارائه خدمات انبار در کشور زیارتی 

حضوری (کشور میزبان)

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

-17041330000

-17041330101

دریافت شکایت

   

 

ارائه خدمات تغذیه متمرکز زائران

حضوری (کشور میزبان)

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

 

-17041330103

دریافت شکایت

   

 

ارائه خدمات توزیع اقلام تدارکاتی زائران

حضوری (کشور میزبان)

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

 

-17041330102

دریافت شکایت

   

 

ارائه خدمات زنجیره تأمین اقلام تدارکاتی زائران 

حضوری (کشور میزبان)

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

 

-17041330100

دریافت شکایت

   

 ارائه خدمات حمل و نقل حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

ارائه خدمات حمل و نقل هوایی زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

حضوری (کشور میزبان)

 

کلیک نمائید

 

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

دریافت شکایت

 

 

 

 

کلیک نمائید

کلیک نمائید

   

کلیک نمائید

کلیک نمائید

   

کلیک نمائید

کلیک نمائید

   

-13051329000

-13051329101

         

 

 

         

 

ارائه خدمات حمل و نقل زمینی زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات در کشور مقصد

حضوری (کشور میزبان)

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

دریافت شکایت

 

 

 

 

کلیک نمائید

کلیک نمائید

   

کلیک نمائید

کلیک نمائید

   

 

(13051329102) 

         

 

 

         

 

ارائه خدمات حمل و نقل زمینی زائران عتبات عالیات در داخل ایران 

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

 

-13051329100

دریافت شکایت

   

 ارائه خدمات راهپیمایی اربعین (17042533000)

ارائه خدمات امداد و راهنمایی زائرین راهپیمایی اربعین

الکترونیک

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

 (19092533100)

دریافت شکایت

   

ارائه خدمات بیمه ای زائرین راهپیمایی اربعین

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

 (19012533103)

دریافت شکایت

   

ثبت نام زائران در راهپیمایی اربعین

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

 (17042533101)

دریافت شکایت

   

 پرداخت خسارات زائران حج تمتع، عمره و عتبات عالیات (17042532000)

استرداد وجوه زائران منصرف یا خسارت دیده حج تمتع، عمره و عتبات

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

 (17042532100)

دریافت شکایت

   

پرداخت خسارت تاخیر پرواز به زائرین حج (17042532101)

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

دریافت شکایت

   

 تامین و تخصیص هتل به زائرین حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

تأمین محل اقامت زائرین حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات 

حضوری (کشور میزبان)

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

-17041331000

-17041331100

دریافت شکایت

   

 ثبت تقاضای تشرف به مقاصد زیارتی (17041326000)

اخذ روادید زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات (10011326100)

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

 

 

   

دریافت شکایت

   

 

انتقال سند ودیعه گذاری حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات (17041325103)

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

دریافت شکایت

   

 

 

 

   

 

تعیین سهمیه تشرف حج تمتع و عمره مفرده برای ارگان های خاص

الکترونیکی

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

کلیک نمائید

بیانیه توافق

لینک تعامل و پیشنهادات

 

دریافت شکایت

   

 

-17041325105

   

 

 

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت