دوشنبه 14 اسفند 1402
EN

اماکن مقدسه

جهت استفاده از این ماژول ابتدا می بایست تنظیمات آن در قسمت تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.