یکشنبه 03 مهر 1401
EN

عتبات عالیات

جهت استفاده از این ماژول ابتدا می بایست تنظیمات آن در قسمت تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.