پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

توافقنامه سطح خدمت "  آموزش کارگزاران زیارتی 17041328106"

 1. مقدمه
 • خدمت فوق با شماره شناسه (17041328106) براساس وظایف و تکالیف سازمان آموزش کارگزاران در شورای عالی اداری در راستای خدمت موثر به زائران صورت می گیرد.
 • رشد شتابان و فزاینده علم و فن آوری و تحولات در محیط پیرامونی و تغییر در میزان و ماهیت دانش وآگاهی زائران،  نیاز به نیروی انسانی آگاه و ماهر، جهت حرکت در مرزهای دانش و همراهی و همسویی با تحولات و فن آوری های روز، نقش کلیدی و محوری آموزش و یادگیری اثربخش را بیش از پیش نمایان می سازد. آموزش منابع انسانی، به عنوان یکی از راهبردهای اساسی جهت سازگاری مثبت با شرایط تغییر است که درسطح فردی باعث ارتقای کیفیت شغلی و در سطح سازمانی عامل تعالی و توسعه سازمان و در سطح ملی موجب افزایش بهره ­وری می­شود. بی­ شک آموزش یکی از مهم­ترین تدابیر و عوامل برای بهبود امور و یک وظیفه اساسی و یک فرآیند مداوم و همیشگی در سازمان­ها است.  بنابراین ضرورت دارد سازمان حج و زیارت برای انطباق با تغییرات پرشتاب محیطی و ماموریت­های تخصصی، با بهره ­مندی از سامانه های مدیریت دانش و تولید و انتشار آن و با استفاده از شیوه ­های نوین یاددهی و یادگیری، استانداردسازی فرایندهای آموزشی و طراحی دوره­های نوین و مبتنی براصول علمی و تخصصی،  نسبت به آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز اقدام نماید.

 

 1. هدف
 • افزایش زمینه خلاقیت و نوآوری کارگزاران
 • تقویت انگیزه­های آموزشی برای استفاده از فرصت­های جدید.
 • تقویت باور به خرد و مشارکت جمعی در امور کارگزاری حج و زیارت
 • افزایش مهارت کارگزاران در مواجهه با بحران­های احتمالی.
 • استعدادیابی و آموزش کارگزاران در راستای جانشین پروری.
 • توسعه آموزش کارگزاران بر اساس شرح شغل و وظایف در راستای بهبود عملکرد فردی و گروهی
 • تقویت انگیزه خدمت رسانی بیشتر به زائران و تکریم آن­ها مبتنی بر آموزه­های دینی و وظایف ابلاغی.
 • انجام آموزش مفید به کارگزاران، کارکنان و زائران با شناسایی دانش های نوین از طریق پژوهش
 • تطبیق با تغییرات در حوزه اجرایی و دانشی حج و زیارت و با استفاده از شیوه­های نوین آموزشی
 • بهبود و افزایش صلاحیّت­های حرفه­ای و تخصّصی مبتنی بر اصول ارزشی.
 1. مسئولیت­
 • برنامه ­ریزی و اقدام لازم جهت ایجاد تحوّل و نوآوری در نظام آموزشی کارگزاران، کارکنان و زائران
 • اصلاح و ارتقای سطوح استانداردهای آموزشی
 •  توسعه استفاده­ از فنّاوری­های نوین اطّلاعات و ارتباطات.
 •  مطالعه، پژوهش، بازنگری و تولید محتوا و برنامه­های آموزشی مبتنی بر نیازها.
 • اعمال روش­ها و ارتقای دانش و تغییر نگرش کارگزاران با روش­های یاددهی و یادگیری.
 • مشخص شدن استاندارد آموزشی و دوره های آموزشی بر اساس کار راهه شغلی
 • تعیین و ارائه جدول دوره های آموزشی طبق نیاز و سمت کارگزاری زیارتی
 • تولید محتوا علمی- آموزشی
 • برگزاری دوره آموزشی در سطح کشور
 • فراهم آوردن از وسایل کمک آموزشی
 • برگزاری آزمون های پایان دوره
 • استفاده از روش آموزش های  الکترونیکی
 • تجهیز کارگاه ها و لابراتورهای آموزشی
 1. تعهدات متقابل خدمت ­گیرنده و دستگاه اجرایی
 •  خدمت گیرنده موظف است طبق ضوابط و قوانین در دوره های آموزشی شرکت نماید
 • خدمت گیرنده می بایست پس از برگزاری دوره نسبت به ارزشیابی آن اقدام نمایند
 • خدمت گیرنده موظف است طبق آئین نامه های ابلاغی در آزمون های پایان دوره شرکت و نصاب قبولی را اخذ نماید.
 • خدمت گیرنده موظف است هزینه خدمات ارائه شده را پرداخت نماید.
 • سازمان موظف است شرایط برگزاری دوره آموزشی بصورت عادلانه برای همه واجدین شرایط فراهم نماید.
 • سازمان می بایست از مدرسین توانمند جهت آموزش استفاده نماید.
 • سازمان منابع آموزش را بر اساس آخرین تغییرات محیط عملیات و دانش روز بر اساس نیاز کارگزاران تهیه نماید.
 • سازمان می بایست تقش فراگیران در فرآیند آموزش دیده و طبق آن فرآیند آموزشی را طراحی نماید.