پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

توافقنامه سطح خدمت "تمدید مجوز فعالیت دفتر زیارتی"

  1. مقدمه

خدمت فوق با شماره شناسه (13011328104) با عنوان تمدید مجوز فعالیت دفتر زیارتی، برابر تصویب نامه شماره 14404‏/ت23203 هـ مورخ 5‏/4‏/1380 هیأت محترم وزیران سازمان حج و زیارت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در سامانه جامع کارگزاران  به صورت سیستمی پیش بینی شده است که اختیار تمدید مجوز فعالیت دفاتر زیارتی از ابتدای سال 1398 به دفاتر حج و زیارت استانها واگذار گردیده است.

  1. هدف

 

در راستای سیاست تمرکز زدائی و استفاده بهینه از توان حج و زیارت استان­ها، مسئولیت و اختیار تمدید مجوز دفاتر خدمات زیارتی به دفاتر حج و زیارت استانها واگذار گردیده است.

 

  1. مسئولیت­

برابر تصویب نامه شماره 14404‏/ت23203 هـ مورخ 5‏/4‏/1380 هیأت محترم وزیران سازمان حج و زیارت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) تمدید مجوز فعالیت دفاتر خدمات زیارتی در اختیاز سازمان حج و زیارت می باشد که این مسئولیت از سال 1398 در اختیار دفاتر حج و زیار استانها قرار داده شده است.

 

  1. تعهدات متقابل خدمت­ گیرنده و دستگاه اجرایی

برابر تصویب نامه هیأت محترم وزیران دفاتر زیارتی اعتبار مجوز صادر شده برای دفاتر خدمات زیارتی یک سال است و دارنده مجوز موظف است یک ماه قبل از انقضای مدت نسبت به تمدید آن اقدام نماید که این موضوع با توجه به سیستمی بودن تمدید مجوز فعالیت دفترزیارتی قبل از اتمام مهلت یادشده به دفتر مذکور اعلام می گردد تا نسبت به تمدید مجوز اقدام نماید که ایشان به صورت سیستمی فرایند مربوطه را طی می نماید و نسبت به تمدید مجوز اقدام لازم صورت می پذیرد.