پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

منشور عفاف و حجاب

منشور عفاف و حجاب

ازآنجاكه درمكتب حيات بخش وانسان سازاسلام زن ومرد ازشخصيت شايسته وموقعيتي الهي بهره مند هستند تاجايي كه مي توانند مصداق تحقق فلسفه خلقت يعني مقام والاي خليفه اللهي گردند حفظ وصيانت ازارزش هاي متعالي انساني ورعايت شئونات وكمالات بشري ازمهمترين اولويتهاي هردوران محسوب مي شود. بنابراين ، بر همين اساس و با اعتقاد به نقش والاي اعتقادي، اجتماعي و فرهنگي حجاب و عفاف در دستيابي به حيات طيبه، متعهد مي شويم كه:

1 - به حكم قرآن، سيره نبوي و ائمه معصومين و براي دستيابي به تزكيه نفس، عفت و پاكدامني و تقويت اركان جامعه اسلامي، خود را ملزم به رعايت حدود پوشش اسلامي نماييم.

2 -با استفاده ازرهنمودهاي مقام معظم رهبري )مدظله تعالي (نقش عفاف وحجاب رادرسالم سازي وايمني جامعه ،كليدي دانسته وبامعاشرت مناسب وحفظ كرامت انساني وضوابط اسلامي ازآن پيروي كنيم.ومطلوب ترين پوشش مشروع را كه برازنده مرد وزن مسلمان ايراني است انتخاب نماييم.

3 -حفظ عفاف وحجاب رابراي زنان ومردان يك هديه الهي دانسته وعفاف وحجاب رادرنگاه ، پوشش، گفتار ورفتار رعايت نماييم.

4 .با انجام فعاليت ها و وظايف كاري توام با حفظ پوشش اسلامي به همگان نشان دهيم كه حجاب، لباس مشترك سالم در عرصه هاي گوناگون است.

5 ما )كاركنان زن( از پوشيدن لباس هاي تنگ ، كوتاه و داراي رنگهاي غير رسمي و غيرمتعارف وداشتن هر گونه آرايش، ناخن بلند و زيور آلات غيرمتعارف پرهيز ، و از جوراب هاي ساده و ضخيم و كفش هاي ساده و متعارف استفاده نماييم.

6-ما)كاركنان مرد( ازپوشيدن تي شرت، پيراهن نازك ،تنگ يا آستين كوتاه و شلوار تنگ يا جين و نيز پوشيدن لباس هاي داراي نشانه هاي غربي يا زيورآلات غيرمتعارف و كمربند هاي پهن با سگك غيرمتعارف و پيرايش نامناسب موي سر وصورت اجتناب نماييم.

7 .حدود شرعي در صحبت با نامحرم را رعايت و از شوخي بي جا و ترددهاي غيرضروري در محيط هاي اداري خودداري نماييم.

 

کارگروه ستاد صيانت از حقوق شهروندي و عفاف و حجاب

مدیریت حج و زیارت استان ایلام