پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

پرداخت خسارت تاخیر پرواز به زائرین حج

توافقنامه سطح خدمت "پرداخت خسارت تاخیر پرواز زائرین حج تمتع "

  1. مقدمه

خدمت فوق با شماره شناسه 17042532101  با عنوان پرداخت خسارت تاخیر پرواز به زائرین حج تمتع می باشد یک خدمت  از مجموعه­ی خدماتی است که شرکت های هواپیمایی  طرف قرار داد را مکلف می کند که در هنگام تاخیر یا کنسلی پرواز مطابق قرار داد فی مابین  با سازمان حج و زیارت نسبت به پرداخت خسارت تاخیر پرواز اقدام نمایید.

2.هدف

هدف از این توافقنامه ارائه خدمت صدرالاشاره توسط سازمان حج و زیارت، در خصوص تأمین به موقع پرواز  زائرین حج تمتع، می باشد.

3.مسئولیت­

این توافقنامه به استناد قرار داد فی مابین سازمان حج و زیارت و شرکت های هواپیمایی طرف قرارداد که  هر ساله منعقد می شود  و  شرکت های طرف قرار داد  را مکلف  به پرداخت خسارت مطابق جداول تاخیر پرواز که طی دستورالعملی جهت اطلاع زائراین به کلیه کارگزاران اعلام شده را می نماید..

4.تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی

متقاضی حسب دستورالعمل های صادره سازمان حج و زیارت نسبت به درخواست خسارت پرواز به میزان مندرج در جدول اعلامی را از سازمان می نماید

سازمان حج و زیارت مطابق قرارداد فی مابین با شرکت های هواپیمایی پس از اتمام عملیات حج تمتع گزارش های مربوطه در مورد هر یک از پروازهای حجاج رفت و برگشت که شامل تاخیر می باشد مطابق جداول خسارت پرواز قرار داد فی مابین محاسبه نموده و از حساب بستانکاری شرکت هواپیمایی کسر به زائرین حج تمتع می نماید.

5.هزینه ها و پرداخت ها

ارائه این  خدمت هیچگونه هزینه ای برای متقاضی ندارد.

6.دوره عملکرد

پس از اتمام عملیات مربوطه می باشد.